Studijski program master akademskih studija

Inženjerski menadžment
Raspored predmeta po semestrima

Studenti posle položenih svih ispita i odbranjenog master rada dobijaju diplomu

MASTER INŽENJER MENADŽMENTA (300 ESPB)- Knjiga predmeta na master akademskim studijama inženjerski menadžment

- Knjiga nastavnika na master akademskim studijama inženjerski menadžmentSvrha studijskog programa master akademskih studija Inženjerski menadžment

Studijski program Inženjerski manadžment - master akademske studije na Evropskom univerzitetu Fakultetu za inžinjerski internacionalni menadžment je sastavljen u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta kao jedinstvene visokoškolske ustanove iz predmetne oblasti. Studijski program je koncipiran multidisciplinarno, kombinovanjem izabranih menadžerskih i inženjerskih disciplina, saglasno savremenim svetskim stremljenjima. Studijskim programom se obezbeđuje proširivanje znanja stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i sticanje novih znanja neophodnih za master inženjere menadžmenta.

Društvena opravdanost i korisnost studiranja na studijskom programu Inženjerski manadžment - master akademske studije, proizilazi iz značaja koji inženjerski menadžment, upravljanje i odlučivanje zauzimaju u različitim proizvodnim i uslužnim delatnostima, kako u Srbiji, tako i u razvijenim zemljama, posebno u EU.

Osim brojnih mogućnosti za zapošljavanje u različitim granama privrede, master inženjeri menadžmenta imaju mogućnost da nastave studije na doktorskim akademskim studijama u oblasti inženjerskog menadžmenta.

Realizacija studijskog programa je jasno i nedvosmisleno formulisana, uz očekivanje da će studenti po završetku master akademskih studija steći potrebno znanje i biti osposobljeni da se aktivno uključe u raznim oblastima.

Studijski program, koncipiranog korišćenjem najbolje svetske prakse, je da master inženjerima menadžmenta obezbedi naučni pristup razumevanja kvaliteta kao kontinualnog procesa usavršavanja u proizvodnji i uslugama kao i njegovu praktičnu primenu, zatim sticanje kompetencija u oblasti kreativno-inovativno orijentisanog planiranja, organizovanja, kadrovanja, vođenja i kontrolisanja osnovnih funkcija proizvodnih i uslužnih kompanija radi obezbeđivanja njihovog kontinualnog rasta i razvoja, kao i racionalnog korišćenja ljudskih resursa i kontrole poslovanja i upravljanja visoko-tehnološkim delovima preduzeća i preduzeća u celini, kako bi se ostvarili planovi i ciljevi kompanija.

Ove kompetencije će omogućiti, kao i na najboljim univerzitetima u Evropi i SAD, da se obezbedi kreativan profil stručnjaka koji će popuniti nedostatak u obrazovnim kadrovima u svim područjima delatnosti srpske privrede i društva. Ovaj nedostatak je jedan od osnovnih uzroka niske efektivnosti, efikasnosti i profitabilnosti mnogih organizacija, a posebno nedostatak u području istraživačkih i naučnih delatnosti.

Evropski univerzitet Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment definisao je osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta i stvaranja podloge za naučno-istraživačke aktivnosti u ovoj oblasti.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se master inženjeri menadžmenta koji poseduju istraživačku i naučnu kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima, čime im je pružena mogućnost transfera stečenog znanja u sve grane privrede i oblasti društva.Cilj studijskog programa master akademskih studija Inženjerski menadžment

U skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Evropskog univerziteta Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment, i u skladu sa savremenim pravcima razvoja naučnog menadžmenta u svetu, ciljevi studijskog programa master akademskih studija su: upoznavanje sa značajem strategijskog menadžmenta i priprema za njegovu primenu, obezbeđivanje znanja iz oblasti menadžmenta informacionih sistema i sistema poslovne inteligencije u kompanijama i ustanovama, upoznavanje studenata sa karakteristikama i specifičnostima upravljanja novim tehnologijama i njihovo osposobljavanje za aktivno učestvovanje u procesu upravljanja tim tehnologijama, osposobljavanje studenata za proces analize i praćenja razvoja upravljanja proizvodnim i drugim sistemima i učešće u njihovim istraživačko-razvojnim projektima, razumevanje razvoja karijere kao kontinualnog procesa usavršavanja u proizvodnji i uslugama i njegova praktična primena, upoznavanje i ovladavanje znanjem u vezi životnog ciklusa novog proizvoda.

Ciljevi studijskog programa su, takođe, i: sticanje znanja iz oblasti nauke o upravljanju, na višem nivou u odnosu na prvi nivo studija, razvoj kreativnih sposobnosti, kreativnog mišljenja i sistemskog pristupa u rešavanju problema, razvoj sposobnosti za timski rad i ovladavanje alatima i tehnikama potrebnim za obavljanje profesije, razvoj svesti za primenu najviših međunarodnih standarda u svim aktivnostima u kompaniji, razvoj svesti o profesionalnom odnosu prema zadacima i etičkom odnosu u poslovnim aktivnostima, razvoj projektnog pristupa u rešavanju problema i realizaciji aktivnosti u kompanijama i ustanovama.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Evropskom univerzitetu Fakultetu za inženjerski internacionalni menadžment je razvijanje svesti master inženjera menadžmenta o potrebi stalnog sopstvenog obrazovanja, obrazovanja i usavršavanja ljudskih resursa u organizaciji, obrazovanja za primenu opštih međunarodnih standarda i standarda koji se odnose na specifične oblasti kao što su kvalitet, nove tehnologije, bezbednost informacija kao i drugih međunarodnih standarda.

Pored visoko naučnog i stručnog osposobljavanja za samostalan rad, cilj studijskog programa je i obrazovanje istraživača sposobnog za timski rad, kao i razvoj sposobnosti za uspešno prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike u poslu i njihovo prezentovanje naučnoj i stručnoj javnosti.