Studijski program doktorskih akademskih studija

Inženjerski menadžmentDoktorske akademske studijeProcedura ocene urađene doktorske disertacije i ispunjenost uslova za pristupanje javnoj usmenoj odbrani

Veće Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment formira Komisiju za ocenu i odbranu urađene doktorske disertacije. (Komisija se sastoji od najmanje tri nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju) Komisija dostavlja Veću izveštaj o oceni urađene doktorske disertacije.

Po dostavljanju izveštaja Komisije, Veće prihvata izveštaj, te se doktorska disertacija i izveštaj Komisije stavljaju na uvid javnosti. Ako u periodu oglašavanja u javnosti nije bilo primedbi ni na izveštaj Komisije niti na samu doktorsku disertaciju, Veće Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment usvaja izveštaj Komisije i izveštaj Komisije i doktorsku disertaciju dostavlja Senatu Evropskog univerziteta koji kandidatu odobrava javnu odbranu doktorske disertacije pred formiranom Komisijom.

Evropski univerzitet - Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment obaveštava javnost o datumu javne odbrane doktorske disertacije. (Datum se utvrđuje u dogovoru sa kandidatom, mentorom i članovima Komisije).


ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Komisija za odbranu doktorske disertacije, formirana od strane Veća, bira predsednika koji otvara javnu odbranu doktorske disertacije i iznosi podatke o kandidatu i proceduri izrade doktorske disertacije.

Jedan od članova Komisije čita izveštaj Komisije o oceni urađene doktorske disertacije, a potom predsednik daje reč kandidatu da u roku od 20 do 30 minuta izloži svoju doktorsku disertaciju sa zaključcima do kojih je došao tokom istraživačkog rada. Nakon završenog izlaganja kandidata, predsednik daje reč članovima Komisije i mentoru da postavljaju pitanja kandidatu.

Po završenoj odbrani doktorske disertacije i odgovorima kandidata na postavljena pitanja Komisija se povlači radi donošenja konačne odluke . Imajući u vidu izlaganje kandidata, odgovore na postavljena pitanja kao i samu doktorsku disertaciju, Komisija donosi odluku i saopštava da je kandidat «odbranio» ili «nije odbranio» svoju doktorsku disertaciju.

Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv

Doktor nauka - inženjerski menadžment

Odbranom doktorske disertacije stiče se pravo na promociju Promociju doktora nauka obavlja Rektor Evropskog univerziteta. Promocija se održava jednom u godini.