GOSTUJUĆI PROFESORI I POČASNI DOKTORI FAKULTETA ZA INŽENJERSKI INTERNACIONALNI MENADŽMENT


PROF. DR BRANISLAV ŠOŠKIĆ
AKADEMIK AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI CRNE GORE

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1951. godine kao najbolji student generacije) i tu biran za asistenta, a nakon doktoriranja (1954), za docenta (1955), vanrednog (1960) i redovnog profesora (1965) za predmet Ekonomske doktrine. Bio je gostujući istraživač i/ili gostujući profesor na stranim univerzitetima, naročito u Škotskoj (Sent Andrijus,1955/56), Engleskoj (Cambridge, 1956/57) i SAD (Harvard i Berkley, 1962/63, South Florida 1971/72, 1973/74, 1974/75, Texas Tech, 1978/79) i dr. Kao gost stranih akademija nauka i univerziteta držao je predavanja i podnio veliki broj naučnih referata na naučnim skupovima u inostranstvu. Bio je predsednik Predsedništva SR Crne Gore.

PROF. DR LJUBIŠA ADAMOVIĆ
AKADEMIK AKADEMIJE NAUKA I UMJETOSTI CRNE GORE

Diplomirao je na Fakultetu za novinarstvo i diplomatiju, Univerziteta u Beogradu, 1952. godine. MBA diplomu je stekao na International Economics Ohio University (Athens, Ohio, USA), 1958. godine, a titulu doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu u Beogradu, 1961. godine. Izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 1963, za vanrednog profesora 1967. i redovnog profesora 1972. Bio je predsedavajući Odseka za internacionalnu ekonomiju od 1971 - 1992. Član je Akademije nauka i umjetosti Crne Gore od 1991. Bio je profesor ekonomije na Florida State University od 1992. Objavio više od 300 naslova u Jugoslaviji i inostranstvu. Imao je izlaganja na velikom broju domaćih i internacionalnih konvencija i simpozijuma. Predaje u velikom broju zemalja na više od 15 univerziteta.

PROF. DR MIODRAG ZEČEVIĆ

Prof. dr Miodrag Zečević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka magistarskih studija (“Međunarodni ekonomski odnosi”) i odbrane magistarske teze stiče zvanje magistra ekonomskih nauka. Godine 1972, dobija titulu Doktora ekonomskih nauka nakon uspešne odbrane svoje doktorske disertacije na temu: “Ekonomska efektivnost investicija”. Objavio je veliki broj knjiga u oblasti internacionalnih ekonomskih odnosa, investicija i bankarstva i preko trista naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Francuski predsednik Fransoa Miteran odlikovao ga je ordenom Vitez legije časti. Predsednik je saveta Evropskog univerziteta.

PROF. JOSE OHAYON
MIM - Manhattan Institute of Management New York

Jose Ohayon je radio više od pet godina za Sitibanku (Citibank), gde je vodio vrlo raznovrsne konsalting poslove za američke i internacionalne firme, u oblasti planiranja, finansijskog i korporativnog restrukturisanja i analize otkupa preduzeća. On je profesor Strateškog menadžmenta na MIM-u, vodećoj internacionalnoj biznis školi, gde redovno daje seminare za MBA studente i seniorske egzekutivce. Razvio je široku mrežu kontakata sa Istočno-evropskim seniorskim egzekutivcima. Radi na raznim projektima privatizacije i restrukturisanja u Istočnoj Evropi. Nosilac je magistrature naučnog stepena (Master of Science Degree) iz električnog inženjeringa i informativnih sistema, kao i MBA iz finansija sa Masačusetsovog Instituta za tehnologiju.

PROF. DR RADOJE ZEČEVIĆ

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kom je i magistrirao i doktorirao stekavši zvanje doktora nauka. Bio je amabasador SRJ u Finskoj i Estoniji. Počasni je član Ukrajinske akademije nauka i umetnosti, Član izdavačkog odbora časopisa: Evropsko zakonodavstvo i Vojno delo, Predsednik Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, Član Udruženja za međunarodno pravo. Autor je 5 knjiga i preko 30 naučnih i stručnih radova. Učesnik je na domaćim i međunarodnim naučnim projektima.

PROF. DR PERO PETROVIĆ
Redovni profesor

Prof. dr Pero Petrović je doktor ekonomskih nauka, radi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, u zvanju naučni savetnik. Rukovodio je i učestvovao u izradi većeg broja fundamentalnih naučnih i istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Do sada je, pored koautorskih, objavio i dvanaest samostalnih monografija. Takođe je objavio dva udžbenika, kao i veliki broj članaka, referata u zbornicima radova, eseja, priloga i prikaza u časopisima. Imao je referate i saopštenja na preko pedeset domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Član je više redakcija domaćih i međunarodnih časopisa i publikacija, kao i naučnih i stručnih udruženja i asocijacija.

PROF. DR MOMIR BULATOVIĆ
Redovni profesor

Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Titulu doktora nauka stekao je na Evropskom univerzitetu u Beogradu. Bio je predsednik Republike Crne Gore od 1990-1998, a predsednik Savezne vlade SRJ, od 1998-2000. godine. Autor je većeg broja knjiga, kao i naučnih i stručnih radova. Učesnik je u velikom broju projekata. Izabran je u zvanje redovnog profesora 2013. godine na Evropskom univerzitetu.

DR. WALTER SEBÖCK

Doktorirao na Univerzitetu u Beču na temu "E-Vlada". Posle perioda preduzetništva u oblasti novih medija preuzeo je odgovornost za savetodavnu upravu kompanije koja se bavi uticajem novih poslovnih praksi na tržiste rada. Postavljen za projektnog menadžera rekonstrukcije Tehničkog muzeja, a kasnije je postao šef marketinga i PR službe. 2001. godine je dobio punudu od Danube University Krems da rekonstruiše centar. Od tada se bavi temom elektronske vlade i sigurnosnih problema iste. Realizovao je elektronsku platformu za lokalnu administraciju u saradnji sa Austrijskom asocijacijom opština na Danube University Krems 2004. Time je Austrija postala prva država na svetu koja je postavila elektronsko mrežno upravljanje na lokalnom nivou za sve opštine. 2006. godine je osnovao nezavisni centar za e-vladu. 2011. postavljen je za dekana novoosnovanog Fakulteta za biznis i pravo.

PROF. DR MILOŠ KASTRATOVIĆ
Redovni profesor

Osnivač je, vlasnik i direktor Instituta za poslovna istraživanja-MBA i predsednik Asocijacije za unapređenje poslovanja i edukaciju. Predavao je u svim univerzitetskim nastavnim zvanjima, a izabran je za redovnog profesora za predmete: Finansije i Korporativne finansije na Evropskom univerzitetu - Fakultetu za internacionalni menadžment. Predavao je i predmet Korporativne finansije na IFAM-u, Pariz. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova i izlagao na mnogim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u izradi velikog broja projekata (pre svega iz oblasti investicija i procene vrednosti kompanija), elaborata o oceni proizvodnih, ekonomskih i finansijskih mogućnosti preduzeća za izmirenje obaveza prema poveriocima i finansijskih izveštaja koji su u funkciji donošenja poslovnih i finansijskih odluka preduzeća.

PROF. DR MIROSLAV RAIČEVIĆ
Redovni profesor

Profesor Raičević je rođen 1957. godine, u selu Praćevac, kod Berana. Ekonomski fakultet u Beogradu diplomirao je na Odseku za spoljnu trgovinu, 1981. godine. Tokom 1986. godine završio je specijalizaciju na Institutu ekonomike Akademije nauka SSSR, u Moskvi. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1987. godine. Tokom 1992. godine na Manhattan Institute of Management, New York, stiče Executive International MBA diplomu u oblasti Internacionalnog biznisa. Doktorirao je 1997. godine na Fakultetu za internacionalni menadžment, Beograd. Redovan je profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Osnivač i direktor je Instituta za ekonomsku diplomatiju, iz Beograda.

ACAD. PROF. DUMITRU MAZILU, PH.D.
President Romanian National Committee C.E.A.S.A

Diplomirao na Pravnom fakultetu - 1959: 1964. godine stekao titulu doktora pravnih nauka. 1989-1990. - Potpredsednik Rumunije (CFSN); 1991. - Počasni doktor nauka Internacionalnog univerziteta Albert Schweitzer; 1993-1994. - Šef diplomatske misije Rumunije u Manili; 1994. - Ambasador u Ministarstvu inostranih poslova; 1994. - Ambasador u međunarodnim organizacijama u Beču; 1995-1997. - Vice-kancelar komiteta Ujedinjenih Nacija; 2000. - Član Centralno evropske Akademije nauka i umetnosti; 2002. - Punopravni član Balkanske akademije nauka, nove kulture I održivog razvoja; 2002. - Commander Svetskog reda nauka – obrazovanje – kultura.